Prace serwisowe w przestrzeni zamkniętej, Climbnet

Prace w przestrzeni zamkniętej – informacje o pracy w miejscach o trudnej dostępności

W przypadku pracy w przestrzeni zamkniętej i zbiornikach zazwyczaj nie jest możliwa praca wysięgników czy podnośników. Często dostęp do nich jest niezwykle utrudniony. Wtedy najczęściej do pracy wzywane są firmy, które oferują usługi alpinistyczne, takie jak nasza. Jednakże prace takie należą do najniebezpieczniejszych, dlatego jedną z najistotniejszych kwestii w naszej pracy jest bezpieczeństwo.

Prace w przestrzeni zamkniętej – czym właściwie są?

Prace w przestrzeni zamkniętej, to prace, która spełnia założone kryteria. Zaliczamy do nich: odpowiednią wielkość i układ; przestrzenie ograniczone, do których wejście jest utrudnione (włazy, niewielkie rozmiary, kanały, studnie, wnętrza urządzeń technicznych). Zaliczamy do nich wszelkie prace w zamkniętych obiektach, zbiornikach, obudowach zbiorników, kotłach, cysternach, kanałach i tym podobnych. Pokrótce: wszędzie tam, gdzie jest niewystarczająca wentylacja naturalna i gdzie miejsca nie jest przystosowane do ciągłego przebywania.

BHP przy pracach w przestrzeniach zamkniętych i w zbiornikach

Praca w przestrzeniach zamkniętych i w zbiornikach, należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Główne zagrożenia w przypadku tego typu prac, to m.in.: duże ryzyko pożaru lub wybuchu, utrata przytomności na skutek gromadzenia się gazów cięższych od powietrza, omdlenia spowodowane niskim poziomem tlenu, czy nawet uduszenia przez zasypanie sypkim materiałem. Dlatego niezwykle istotne jest przestrzeganie ustalonych zasad.

Krok pierwszy – przed przystąpieniem do pracy

Pracownik musi znać zakres swojej pracy. Musi również zostać poinformowany o rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić. Podjęcie i prowadzenie pracy w przestrzeni zamkniętej może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia (w trybie ustalonym przez pracodawcę). Prace powinny odbywać się pod stałym nadzorem. Osoba nadzorująca ma obowiązek sprawdzić, czy organizacja i warunki zapewniają pracownikowi bezpieczeństwo. Należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy, a także osobę asekurującą, która będzie w stałym kontakcie z pracownikiem.

Krok drugi – środki ochrony indywidualnej

Pracownik, wchodząc do przestrzeni zamkniętej lub do zbiornika, musi być wyposażony w ŚOI. Oprócz tych podstawowych, czyli kasku i odpowiedniej odzieży zabezpieczającej, zalecane są: szelki bezpieczeństwa z linką (umocowaną do asekuranta zewnętrznego) oraz pełną ochronę układu oddechowego. Ta z kolei zależna jest od składu powietrza w obiekcie. Istotne również jest to, aby osoby asekurujące również były wyposażone w taki sprzęt.

Krok trzeci – Organizacja miejsca pracy i jej wykonywanie

Przygotowanie i organizacja miejsca pracy musi zostać opisane w IBWR (instrukcji bezpiecznego wykonywania robót), która jest zatwierdzona przez specjalistę BHP. Warunki pracy w przestrzeni zamkniętej, zawarte w tej instrukcji są uzależnione od obiektu, a także zakresu wykonywanych robót. Najważniejsze jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Niezależnie od specyfiki obiektu, należy zbadać skład powietrza, odciąć do obiektu dopływ materiałów, substancji i czynników z innych zbiorników. Znajdujące się we wnętrzu urządzenia mogące stanowić zagrożenie, należy odłączyć od zasilania. Pozostałe kwestie w dużej mierze uzależnione są od specyfiki wykonywanych prac.

Jak już pisaliśmy na początku, prace w przestrzeni zamkniętej i w zbiornikach należą do najbardziej niebezpiecznych. Jednakże właściwie zorganizowana i wykonywana praca nie powinna stwarzać sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób pracujących w obiekcie. Dlatego tak istotne jest zatrudnianie do tego typu prac wykwalifikowanych specjalistów.